Na prvo stran
Neodložljiva zdravstvena stanja: 03 56 24 242
03 56 24 100

Informacije in dokumenti javnega značaja


1.        OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa: Zdravstveni dom Trbovlje
Skrajšano ime: ZD Trbovlje
Sedež: Rudarska cesta 12.1420 Trbovlje
Telefon: (03) 5624 100
Fax: (03) 5624 101
E-pošta: info@zd-trbovlje.si
   
Ustanovitelji: Občina Trbovlje
   
Direktor Doc. dr. Denis Tomše
Telefon/Fax: (03) 56 24 200 / (03) 56 24 101
E-pošta: denis.tomse@zd-trbovlje.si
   
Strokovna vodja za zdravstveno nego, glavna med. sestra    Katarina Kočnar, dipl. med. sestra
Telefon: (03) 56 24 209
E-pošta: katarina.kocnar@zd-trbovlje.si
   
Reg. podatki: Reg. vložek 1/13223/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Matična štev.: 5063094000
ID štev. za DDV: SI 17119324
Podračun: TRSI5601329 – 6030924721
Katalog dostopen:  
na spletnem naslovu https://www.zd-trbovlje.si
v tiskani obliki na sedežu od 8.00 do 14.00 ure
Podatki o objavi:  
prva objava november 2005
zadnja sprememba Junij 2017


2.         SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA 

2.1.       ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA

2.1.1.    Opis delovnega področja

Področje delovanja zavoda izhaja iz Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/22 in 26/23).

Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost, ki obsega:
- spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje
  zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo
- specialistično – ambulantno zdravstveno varstvo prebivalstva, preventivno zdravstveno varstvo ogroženih
  skupin in drugih prebivalcev, v skladu s programom preventivnega
  zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami,
- zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja,
- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo,
- zdravstveno varstvo žensk,otrok in mladine,
- zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
- patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na bolnikovem domu ter
  oskrbovancev v socialno-varstvenih in drugih zavodih,
- nujno medicinsko pomoč in reševalno službo, z nujnimi in ne nujnimi reševalnimi prevozi,
- nujno medicinsko  službo in reševalno službo.
- medicino dela , prometa in športa ,
- diagnostične in terapevtske storitve,

Zavod izvaja tudi druge zdravstvene storitve v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti :  
- programi za zdravo življenje,
- prodaja zdravstvenih storitev na trgu,
- ne nujni reševalni in drugi prevozi,
- mrliško pregledno službo,
- koordinacija organizacije zdravstvenega varstva in zagotavljanje stabilnosti delovanja javne mreže,
- diagnostične in terapevtske storitve za zasebnike , koncesionarje in samoplačnike

Zavod lahko poleg zdravstvenih opravlja tudi finančne , knjigovodske in druge storitve za koncesionarje in druge uporabnike  kamor sodijo :
 
- izobraževanje in organizacija seminarjev   
- opravljanje finančno računovodskih in administrativnih del.
čiščenje zdravstvenih prostorov
- prevoz krvi in drugega materiala za zdravstveno dejavnost
 
2.2.       KONTAKTNA OSEBA ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Direktor: Doc. dr. Denis Tomše
Naslov: Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje
Telefon: (03) 56 24 200
Fax: (03) 56 24 101
E-pošta: tajnistvo@zd-trbovlje.si 

2.3.       KONTAKTNI PODATKI OSEBE PRISTOJNE ZA POHVALE IN PRITOŽBE


Vodja pravno kadrovske službe: Jana Škorjanc Štrakl, univ. dipl. prav.
Naslov: Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje
Telefon: (03) 56 24 203
Fax: (03) 56 24 101
E-pošta: jana.skorjanc.strakl@zd-trbovlje.si

Strokovna vodja za zdravstveno nego: Katarina Kočnar, dipl. med. sestra
Naslov: Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje
Telefon: (03) 56 24 209
Fax: (03) 56 24 101
E-pošta: katarina.kocnar@zd-trbovlje.si 


2.4.       SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA

Državni predpisi:

Predpisi EU:

Predpisi lokalne skupnosti:

Opozorilo
: Pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih mestih gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.


2.5.       SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV

Povezava na državne registre predpisov:
Predlogi predpisov na spletnih straneh Vlade RS
Predlogi predpisov na spletnih straneh Državnega zbora RS
Povezava na EU portal:
Predlogi predpisov na portalu Evropske unije
Povezava na lokalni register predpisov:
Občina Trbovlje
 
2.6.       USTANOVITVENI  DOKUMENTI ZAVODA

 - Odlok o ustanovitvi zavoda
 - Statut zavoda 

2.7.       SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

Zavod ne vodi upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov, vodi pa postopke v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov,
Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in
Zakonom o pacientovih pravicah.

 
 
2.8.       SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

Zavod vodi katalog zbIirk osebnih podatkov, ki je objavljen na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca. 


2.9.       SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

2.9.1 Ime zbirke: Zdravstveni informacijski sistem

Namen zbirke je administrativno spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi ter zagotavljanje podatkov za zunanje institucije.

Podatki v zbirki se pridobivajo na podlagi pisnih zahtevkov skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo. 

2.9.2 Ime zbirke: Poslovni informacijski sistem

Namen zbirke je spremljanje materialnega in finančno-računovodskega poslovanje zdravstvenega doma, evidence osnovnih sredstev in upravljanje s kadri in dokumenti.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

2.9.3 Ime zbirke:  Laboratorijski informacijski sistem 

Namen zbirke je spremljanje izvidov laboratorijskih preiskav.

Podatki v zbirki se pridobivajo na podlagi pisnih zahtevkov skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.


2.10.       NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. posameznih dokumentov so:
- ordinacijski časi zdravnikov
- nujna medicinska pomoč
- patronažna služba
- pritožbeni postopki

 
3.         DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Dostop do informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki ga določata:
-Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – Zdav-P-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18 in 141/22)

-Uredba o posredovanju in ponovni rabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16 in 146/22).


3.1.       DOSTOP NA SPLETNI STRANI

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen na spletnih straneh zavoda http://www.zd-trbovlje.si/ 

Uporabniki lahko do portala dostopajo z običajnimi brskalniki, informacije na portalu se nahajajo v običajnih oblikah zapisa.


3.2.       DOSTOP NA PODLAGI POSEBNE ZAHTEVE

Informacije, ki niso neposredno dostopne, vam bodo posredovali na vašo zahtevo, ki jo lahko vložite osebno v prostorih zavoda, preko telefona, po pošti ali po elektronski pošti.

Na podlagi vaše zahteve je zavod dolžan posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje. Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed razlogov iz 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bodo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bodo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis. 

3.2.1. Ustna zahteva

Ustno zahtevo lahko vložite:
osebno na sedežu zavoda, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje vsak delovnik med 8. in 14. uro. Ustna zahteva je brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve.
po telefonu na številki (03) 56 24 200. Če boste zahtevo podali telefonsko, morate izrecno povedati, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Tudi v tem primeru je zahteva brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve. 

3.2.2. Pisna zahteva

Pisno zahtevo lahko vložite:
  • na zapisnik, ki ga na vašo zahtevo sestavi odgovorna oseba na sedežu zavoda, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje, vsak delovnik med 8. in 14. uro,
  • po pošti na naslov Zdravstveni dom Trbovlje Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje.
  • po elektronski pošti, ki jo pošljete na elektronski naslov tajnistvo@zd-trbovlje.si 


Elektronska zahteva se v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju (Ur. L RS št. 9/18) obravnava kot pisna, tudi če ne vsebuje elektronskega podpisa, enakovrednega lastnoročnemu podpisu.
 
Zahteva mora vsebovati:
  • navedbo organa, ki se mu pošilja zahteva za dostop,
  • osebno ime ali firmo prosilca,
  • navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca,
  • naslov prosilca ali naslov zastopnika oziroma pooblaščenca.


Vzorec zahteve je na voljo tukaj.
Prosilec mora v zahtevi opredeliti informacijo s katero se želi seznaniti ter določiti, na kakšen način želi biti z informacijo seznanjen (želi npr. elektronski zapis, vpogled, fotokopijo ali prepis). V zahtevi pa prosilec ni dolžan navesti utemeljitve svoje zahteve, kar pomeni, da ni zavezan izkazovati pravnega ali kakršnega koli drugega interesa, niti ni dolžan navesti namena uporabe informacije, ki jo želi pridobiti.
V primeru, da prosilec vloži nepopolno zahtevo, mora organ prosilca pozvati, da jo v predvidenem roku, ki ni krajši od tri dni, dopolni. Če prosilec tega ne stori, organ zahtevo zavrže. Pri dopolnitvi zahteve zakon zagotavlja prosilcu ustrezno strokovno pomoč, ki mu jo nudi uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja.
Glede na to, da prosilec sam presodi, kateri izmed organov razpolaga z informacijo, ki jo želi, se lahko seveda zgodi, da se zmoti in vloži zahtevo pri organu, ki te informacije nima in mu je zato ne more posredovati. ZDIJZ to situacijo uredi tako, da zaveže organ, ki zahtevo prejeme, in zanjo ni pristojen, da odstopi zahtevo tistemu organu, ki z zahtevano informacijo razpolaga. O odstopu zahteve mora obvestiti prosilca.
Postopek z zahtevo vodi uradna oseba, ki jo določi organ, saj zakon o dostopu do informacij javnega značaja obvezuje vse zavezance po tem zakonu, da imenujejo eno ali več uradnih oseb, ki bodo pristojne za posredovanje informacij javnega značaja. Prav tako pa daje možnost, da več organov skupaj določi eno ali več uradnih oseb, ki bo imela navedeno pristojnost za vse organe skupaj. Poudariti velja, da uradna oseba postopek samo vodi in ne odloča o zahtevi. Zakon pravi, da odloča organ, kar konkretneje pomeni, da odloča predstojnik organa. Mogoče je, da predstojnik organa s pooblastilom prenese pristojnost odločati o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja na uradno osebo, ki jo on pooblasti. Le v takem primeru lahko ta pooblaščena oseba postopek z zadevo vodi in na koncu o njej tudi odloči.
Če organ zahtevi za dostop do informacije javnega značaja ugodi, o tem ne izdaja posebne upravne odločbe, ampak napravi uradni zaznamek. Če pa zahtevo deloma ali v celoti zavrne, o tem izda pisno odločbo, katere sestavni del je tudi obrazložitev izreka in pravni pouk. Tako se prosilcu omogoči, da proti odločitvi organa vloži pravno sredstvo. Zakon vzpostavlja domnevo, da se zahteva šteje za zavrnjeno, če organ ne omogoči prosilcu dostopa v predvidenem roku (20, izjemoma 30 dni) ali če ne izda ali ne vroči odločbe o zavrnitvi zahteve.
Če organ prosilcu ugodi, mu mora nemudoma omogočiti dostop do želene informacije. Če je želena informacija varovana po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah je mogoče izvesti dostop do informacije javnega značaja le tako, da se da prosilcu na vpogled.
Prosilec lahko pri vpogledu tudi ugotovi, da mu ni bila posredovana prava informacija, to je tista, ki jo je navedel v zahtevi za dostop. V takem primeru lahko zahteva od organa, da mu omogoči seznanitev z informacijo, ki jo je navedel v zahtevi. O tem mora organ odločiti nemudoma, najkasneje pa v roku 3 dni.
Zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil in zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel, ima prosilec po ZDIJZ pravico do pritožbe. O pritožbi zoper navedena pravna akta odloča poseben organ, to je informacijski pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja.3.3.       STROŠKOVNIK

Posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki je brezplačno, zaračunajo se le materialni stroški posredovanja v skladu s cenikom.


4.         NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja so:
- seznam zdravnikov, ki jih zavarovanci lahko izberejo v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja,
- ordinacijski čas izvajalcev zdravstvenih storitev,
- čakalne dobe
                                                                                      Direktor ZD Trbovlje
                                                                                      Doc. dr. Denis Tomše