Na prvo stran
Neodložljiva zdravstvena stanja: 03 56 24 242
03 56 24 100

Čakalne dobe

Naše čakalne dobe na dan 20.9.2023:

 

Dejavnost Pooblaščena oseba za vodenje
čakalnega seznama
          Stopnja nujnosti v dnevih 
   Zelo hitro           Hitro            Redno
Dermatološki pregled - prvi Jasminka Mešić, sr.med.sestra
Tel.: 03 56 24 135
@: derm.otol.amb@zd-trbovlje.si
od 30 do 60 dni 150 180
Dermatološki pregled otroka - prvi Jasminka Mešić, sr.med.sestra
Tel.: 03 56 24 135
@: derm.otol.amb@zd-trbovlje.si
od 30 do 60 dni 150 180
Otorinolaringološki pregled - prvi Jasminka Mešić, sr.med.sestra
Tel.: 03 56 24 135
@: derm.otol.amb@zd-trbovlje.si
30 120 150
Otorinolaringološki pregled otroka - prvi Jasminka Mešić, sr.med.sestra
Tel.: 03 56 24 135
@: derm.otol.amb@zd-trbovlje.si
30 120 150
Okulistični pregled zaradi očal - prvi Anica Psarn, med.sestra
Tamara Vidmar Ristovič,dipl. babica
Tel.: 03 56 24 132
@: okulisticna.ambulanta@zd-trbovlje.si
30 dni 2 meseca 3
mesece
Pedopsihiatrični pregled - prvi Irena Cestnik, zdr. administrator
Tel.: 03 56 24 177
@: cdzom@zd-trbovlje.si
9 - 12 
mesecev
18 - 22 
mesecev
30 - 36
mesecev
Razvojna ambulanta – prvi pregled Kristina Groboljšek, dipl.med.sestra
Tel.: 03 56 24 153
@: kristina.groboljsek@zd-trbovlje.si
21 50 70
Ortodontska ambulanta - prvi Taškar Nejc, tehnik zdr.nege
Tel.: 03 56 24 161
@: ortodont@zd-trbovlje.si
30 dni 3 leta in 
5 meseca
5 let in 
5 mesecev
Ortodontska ambulanta – začetek zdravljenja Taškar Nejc, tehnik zdr.nege
Tel.: 03 56 24 161
@: ortodont@zd-trbovlje.si
/ 2 leti 4 leta
Psihiatrična ambulanta – Prvi pregled Zdravko Klanšek, zdr. tehnik
Tel.: 03 56 24 134
@: psih.amb.zdt@zd-trbovlje.si
1 mesec 3 mesece 4 mesece
Ker se izvaja triaža je objavljen le okvirni termin. Točen datum pregleda pacient dobi po opravljeni triaži.


Povezave do:


Oblike naročanja:

  • osebno pri izvajalcih,

  • po pošti na naslov: Zdravstveni dom Trbovlje (naziv ambulante), Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje

  • po telefonu

  • elektronsko preko portala eNaročanje.  NAMEN in CILJI VODENJA ČAKALNIH SEZNAMOV:

- enaka pravičnost in dostopnost do zdravstvenih storitev vsem osebam,
- skrajšanje čakalnih dob in pregledno vodenje čakalnih seznamov,
- nadziran čas nad opravljeno storitvijo – višja kvaliteta življenja.KDO SO ODGOVORNE OSEBE ZA VODENJE ČAKALNIH SEZNAMOV?

Na podlagi Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list RS, št. 3/18, 201/20, 103/21 in 132/22) so v ZD Trbovlje za vodenje čakalnih seznamov odgovorne naslednje osebe:

- za naročanje in vpisovanje v čakalni seznam je zadolžena medicinska sestra posameznega zdravnika.
V kolikor pride do kakršnihkoli nejasnosti ali zapletov glede naročanje in vpisovanja v čakalni seznam, ki jih ne morete rešiti z medicinsko sestro posameznega zdravnika, se obrnite na pomočnika direktorja za zdravstveno nego.

Tel.št.03/56 24 209 ali na e-mail katarina.kocnar@zd-trbovlje.si NAROČANJE NA ZDRAVSTVENO STORITEV

Izvajalec, v okviru katerega je bila izdana napotna listina, zagotovi, da se pacienta v ordinacijskem času naroči prek sistema eNaročanje na zdravstveno storitev na prvi prosti termin oziroma okvirni termin pri izvajalcu, ki ga izbere pacient. Navedena obveznost velja, če se pacient strinja, da ga naroči izvajalec.
Informacije o naročanju na zdravstveno storitev in prvih prostih terminih po posameznih stopnjah nujnosti pacient pridobi na spletnih straneh NIJZ.POSTOPEK UVRSTITEV NA ČAKALNI SEZNAM

Izvajalec na čakalni seznam uvrsti vsakega pacienta, ki uveljavlja pravico do zdravstvene storitve v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe, kadar gre za storitev, za katero se vodi čakalni seznam. Paciente, ki želijo, da se storitev opravi zunaj mreže izvajalcev zdravstvene dejavnosti, vodi v ločenem čakalnem seznamu.
Izvajalec pacienta uvrsti na prvi prosti termin na čakalnem seznamu, pri čemer upošteva stopnjo nujnosti ter datum in čas prejema napotne listine. Ne glede na prejšnji stavek se ob uvrščanju na čakalni seznam pri kontrolnem pregledu upošteva le medicinska indikacija.NAJDALJŠE DOPUSTNE ČAKALNE DOBE

Najdaljše dopustne čakalne dobe za posamezno vrsto zdravstvene storitve glede na stopnjo nujnosti so:

-        za stopnjo nujnosti nujno, ki se določi, kadar gre za nujno medicinsko pomoč, nujno zobozdravstveno pomoč ali nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene ali zobozdravstvene storitve, ki jih je treba izvesti takoj: 24 ur od predložitve napotne listine,

-        za stopnjo nujnosti zelo hitro, ki se določi, kadar je zdravstveno stanje pacienta tako resno, da zahteva obravnavo prej kot v 14 dneh: 14 dni od predložitve napotne listine,

-        za stopnjo nujnosti hitro, ki se določi, kadar je zdravstveno stanje pacienta tako resno, da zahteva obravnavo prej kot v treh mesecih: tri meseci od predložitve napotne listine,

-        za stopnjo nujnosti redno, ki se določi, kadar je zdravstveno stanje pacienta tako resno, da zahteva obravnavo prej kot v šestih mesecih: šest mesecev od predložitve napotne listine.

Ne glede na prejšnji odstavek se na napotni listini ob sumu na maligno bolezen določi stopnja nujnosti zelo hitro ali nujno.

Najdaljše dopustne čakalne dobe ne veljajo za kontrolne preglede.PRESEGANJE NAJDALJŠE DOPUSTNE ČAKALNE DOBE

Če pooblaščena oseba za čakalni seznam ob uvrščanju pacienta na čakalni seznam ugotovi, da čakalna doba za določeno zdravstveno storitev pri tem izvajalcu presega najdaljšo dopustno čakalno dobo, pacientu predlaga izvedbo zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu z dopustno čakalno dobo, pri čemer pacienta seznani z možnostmi in načini pridobivanja informacij o terminih pri drugem izvajalcu. Kadar drugega izvajalca z dopustno čakalno dobo v Republiki Sloveniji ni, izvajalec pacientu posreduje informacijo o nacionalni kontaktni točki za čezmejno zdravstveno varstvo pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS).

Če pacient izvedbo zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu odkloni, ga pooblaščena oseba za čakalni seznam uvrsti na čakalni seznam in na njem označi, da je bil pacient obveščen o možnosti izvedbe zdravstvene storitve znotraj najdaljše dopustne čakalne dobe pri drugem izvajalcu.

Omejitev glede najdaljše dopustne čakalne dobe ne velja za pacienta, ki želi, da se zdravstvena storitev opravi pri točno določenem zdravstvenem delavcu ali zdravstvenem sodelavcu in za pacienta, ki ima določen nadomestni termin, na kar se pacienta posebej opozori.ODPOVED TERMINA IZ RAZLOGA NA STRANI IZVAJALCA

Če izvajalec iz objektivnih razlogov nadomeščanja začasno odsotnega zdravstvenega delavca ali zdravstvenega sodelavca ne more zagotoviti oziroma zdravstvenih storitev začasno ne more izvajati iz tehničnih razlogov (npr. okvara medicinske opreme), se pacienta nemudoma prenaroči na prvi prosti (dodatni) termin, pri čemer se upošteva stopnja nujnosti. O tem se pacienta obvesti v skladu z osmim odstavkom 14.b člena zakona.

Na način iz prejšnjega odstavka ravna tudi izvajalec, kadar ugotovi, da zaradi izjemnih okoliščin (epidemija, naravna nesreča in podobne krizne razmere, ki jih ni mogoče obvladovati z običajnimi sredstvi in ukrepi) ne bo mogel izvesti zdravstvenih storitev v terminih.

Kadar se pacientu določi dodatni termin iz razloga na strani izvajalca, lahko pacient ne glede na morebiti že uveljavljano pravico do nadomestnega termina v skladu z osmim odstavkom 7. člena pravilnika ponovno zahteva določitev nadomestnega termina.

Kadar zdravstvene storitve ni mogoče izvesti zaradi prenehanja izvajanja storitev določenega izvajalca (npr. prenehanje dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti, odvzem koncesije, stečaj), se pacientu napotna listina vrne z obvestilom o prenehanju izvajanja zdravstvenih storitev tega izvajalca, in sicer v treh dneh od prenehanja izvajanja zdravstvenih storitev.ODPOVED TERMINA IZ RAZLOGA NA STRANI PACIENTA

Pacientovi objektivni razlogi, iz katerih je dopustna poznejša odpoved termina, so:

-        nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,

-        nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,

-        smrt ožjega družinskega člana pacienta.

Če pacient odsotnost opraviči, mu pooblaščena oseba za čakalni seznam določi prvi prosti termin, upoštevajoč stopnjo nujnosti. Kadar gre za razlog iz prve ali druge alineje prejšnjega odstavka, se nov termin določi upoštevajoč razlog za odpoved termina.

Za pacienta, ki odpove termin, omejitve glede najdaljše dopustne čakalne dobe ne veljajo.

Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih dobah (Uradni list RS, št. 3/18, 201/20, 103/21 in 132/22) je pričel veljati 21. 1. 2018. 
Več o pravilniku si lahko preberete tudi na spletni strani Ministrstva za zdravje:

PRAVILNIK o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah

Zakon o pacientovih pravicah

Brošura o pacientovih pravicah  

ZLOŽENKA Naročanje na zdravstvene storitve z napotnico, čakalne dobe in vodenje čakalnih seznamov

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja

Uredba o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu (delno prenehal veljati, veljajo še 13., 14. in 15. člen in sicer do uveljavitve predpisov o kakovosti in varnosti v zdravstvu)