Na prvo stran
Neodložljiva zdravstvena stanja: 03 56 24 242
03 56 24 100

Poslanstvo, vizija in politika kakovosti

Poslanstvo ZD Trbovlje

Naše osnovno poslanstvo je ohranjanje in izboljšanje zdravja in kakovosti življenja prebivalcev Trbovelj in Zasavja ter izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva za boljše zdravje in počutje ljudi v njihovem domačem okolju.


Vizija ZD Trbovlje

Vizija zdravstvenega doma je usmerjena v nenehno rast in pridobivanje novih programov, s pomočjo katerih bomo prebivalcem Zasavja nudili prvovrstno zdravstveno oskrbo. Prizadevali si bomo za dobro sodelovanje tako na strokovnem kot kadrovskem področju z vsemi deležniki v regiji.

Ostali bomo največji zdravstveni dom v regiji. Prepoznani bomo po strokovnosti in prijaznosti do pacientov.

Zasledovali bomo predvsem naslednje dolgoročne cilje:
 • Smo ugledna ustanova, ki nudi kakovostne zdravstvene storitve in skrbi za zaposlene in paciente;
 • Prepoznani smo kot aktiven deležnik preventivnih projektov (ne samo delavnic pod okriljem ZZZS) varovanja zdravja in izboljševanja zdravstvenega stanja v Občini Trbovlje;
 • Smo učna ustanova mladim specializantom na vseh programih, ki jih pokriva naš ZD;
 • Digitalizacija poslovanja (e – kartoteke, e – arhiv, aktivna uporaba e – konzultacij…);
 • Vzpostavljen imamo celovit sistem e – naročanja in vrstomatov;
 • Opredeljene in optimizirane imamo procese dela;
 • Pridobili bomo certifikat družini prijazno podjetje;
 • Redno pridobivamo nove programe in povečujemo tržni delež;
 • Izdelan imamo koncept ravnanja s človeškimi viri;
 • Redno vzdržujemo stavbo ter medicinsko in nemedicinsko opremo;
 • Imamo stabilno finančno ekonomsko poslovanje in smo poslovno uspešen zavod.


Politika kakovosti ZD Trbovlje

 1. Kakovost v ZD Trbovlje pomeni:
 • poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo
 • spoštovanje pogodb z zdravstveno zavarovalnico ter
 • dostopnost do zdravstvenih storitev;
 • odzivnost;
 • spoštovanje dogovorjenih terminov;
 • urejenost dokumentacije;
 • zdravstvene storitve, ki upoštevajo potrebe pacienta
 • uveljavljanje VREDNOT:
  • sočutnost in prijaznost,
  • odgovornost in zanesljivost,
  • spoštovanje in zaupanje,
  • strokovnost in učinkovitost,
  • kolegialnost in prilagodljivost.
 1. Pri oceni kakovosti je zelo pomembno zadovoljstvo pacientov in zadovoljstvo zaposlenih.
 2. Vsi zaposleni so odgovorni za kakovost svojega dela, glede na pooblastila in odgovornosti pri delu.
 3. Urejenost poslovanja bomo vzdrževali vsaj na ravni zahtev standarda ISO 9001.
 4. Naš način dela je dokumentiran v Poslovniku kakovosti in dokumentiranih postopkih.
 5. Spodbujamo stalne izboljšave zdravstvenih storitev in poslovanja v celoti.
 6. Konkretne cilje kakovosti in ukrepe za dosego teh ciljev obravnavamo na rednih sestankih kolegija direktorja in sestankih strokovnega sveta.
 7. Vodstvo se zavzema, da so vsi zaposleni seznanjeni s sprejetimi cilji organizacije, jih spodbuja za njihovo doseganje ter doseganje ciljev redno spremlja.
                                                                                                                                                                     Trbovlje, 8.1.2024, Direktor ZD Trbovlje:
                                                                                                                                                                                                 Doc. dr. Denis Tomše


Poglejte si več razlogov, zakaj je ZD Trbovlje med najboljšimi!
Za več informacij nas pokličite na 03 56 24 100, nam pišite na mail info@zd-trbovlje.si ali obiščite naš Facebook profil.