Na prvo stran
Neodložljiva zdravstvena stanja: 03 56 24 242
03 56 24 100

Svet zavoda

Naloge in odgovornosti Sveta zavoda

Svet zavoda sprejema statut in druge splošne akte zdravstvenega doma, potrjuje programe dela in razvoja zdravstvenega doma ter spremlja njihovo izvrševanje, potrjuje finančni načrt in zaključni račun zdravstvenega doma, predlaga ustanovitelju v soglasju ministrstva pristojnega za zdravstvo spremembo ali razširitev dejavnosti, daje ustanovitelju in direktorju zdravstvenega doma predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge z zakonom, aktom o ustanovitvi in s statutom določene zadeve.

Kdo so člani sveta zavoda v mandatnem obdobju 2019-2023

  •  Gašper Princ, predstavnik Občine – Predsednik
  •  Jana Škorjanc Štrakl, predstavnik Občine
  •  Dejan Zupanc, predstavnik Občine
  •  Jožefa Gabrič Kolarič, predstavnica Občine
  •  Alenka Starič, predstavnica ZZZS
  •  Bojana Kirn, predstavnica ZZZS
  •  Alen Osmanović, predstavnik zaposlenih

Za več informacij nas pokličite na 03 56 24 100, nam pišite na mail info@zd-trbovlje.si ali obiščite naš Facebook profil.