Na prvo stran
Neodložljiva zdravstvena stanja: 03 56 24 242
03 56 24 100

Svet zavoda

Naloge in odgovornosti Sveta zavoda

Svet zavoda sprejema statut in druge splošne akte zdravstvenega doma, potrjuje programe dela in razvoja zdravstvenega doma ter spremlja njihovo izvrševanje, potrjuje finančni načrt in zaključni račun zdravstvenega doma, predlaga ustanovitelju v soglasju ministrstva pristojnega za zdravstvo spremembo ali razširitev dejavnosti, daje ustanovitelju in direktorju zdravstvenega doma predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge z zakonom, aktom o ustanovitvi in s statutom določene zadeve.

Člani sveta zavoda v mandatnem obdobju december 2023 - december 2027

  •  Samo Fakin, predstavnik Občine Trbovlje – predsednik
  •  Andraž Jeršin, predstavnik zaposlenih - podpredsednik
  •  Drago Kočar, predstavnik Občine Trbovlje
  •  Manja Zupan, predstavnica Občine Trbovlje
  •  Snežana Markuljević, predstavnica Občine Trbovlje
  •  Stanka Malavašič, predstavnica ZZZS
  •  Tanja Vran Moranjačkić, predstavnica ZZZS

Za več informacij nas pokličite na 03 56 24 100, nam pišite na mail info@zd-trbovlje.si ali obiščite naš Facebook profil.