Klic
v sili

1.        OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa:

Zdravstveni dom Trbovlje

Skrajšano ime:

ZD Trbovlje

Sedež:

Rudarska cesta 12.1420 Trbovlje

Telefon:

(03) 5624 100

Fax:

(03) 5624 101

E-pošta:

zd.trbovlje@zd-trbovlje.si

 

 

Ustanovitelji:

Občina Trbovlje

 

 

Direktor

dr. Denis Tomše, univ. dipl. org.

Telefon/Fax:

(03) 56 24 201 / (03) 56 24 101

E-pošta:

denis.tomse@zd-trbovlje.si

 

 

Glavna med.sestra, pomočnik direktorja za zdrav.nego 

Blaž Pirnat, dipl. zdravstvenik

Telefon:

(03) 56 24 209

E-pošta:

blaz.pirnat@zd-trbovlje.si

 

 

Reg. podatki:

Reg. vložek 1/13223/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani

Matična štev.:

5063094000

ID štev. za DDV:

SI 17119324

Podračun:

TRSI5601329 – 6030924721

Katalog dostopen:

 

na spletnem naslovu http://www.zd-trbovlje.si
 v tiskani obliki na sedežu od 8.00 do 14.00 ure

Podatki o objavi:

 

prva objava november 2005
zadnja sprememba Junij 2017


2.         SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA 

2.1.       ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA

2.1.1.    Opis delovnega področja

Področje delovanja zavoda izhaja iz Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja,dne 2.4.2007).

Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost, ki obsega:
- spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje

  zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo

- specialistično – ambulantno zdravstveno varstvo prebivalstva, preventivno zdravstveno varstvo ogroženih

  skupin in drugih prebivalcev, v skladu s programom preventivnega

  zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami,
- zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja,

- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo,

- zdravstveno varstvo žensk,otrok in mladine,

- zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
- patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na bolnikovem domu ter

  oskrbovancev v socialno-varstvenih in drugih zavodih,
- nujno medicinsko pomoč in reševalno službo, z nujnimi in ne nujnimi reševalnimi prevozi,

- nujno medicinsko  službo in reševalno službo.
- medicino dela , prometa in športa ,
- diagnostične in terapevtske storitve,

Zavod izvaja tudi druge zdravstvene storitve v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti :  
- programi za zdravo življenje,

- prodaja zdravstvenih storitev na trgu,

- ne nujni reševalni in drugi prevozi,

- mrliško pregledno službo,

- koordinacija organizacije zdravstvenega varstva in zagotavljanje stabilnosti delovanja javne mreže,

- diagnostične in terapevtske storitve za zasebnike , koncesionarje in samoplačnike


Zavod lahko poleg zdravstvenih opravlja tudi finančne , knjigovodske in druge storitve za koncesionarje in druge uporabnike  kamor sodijo :

 

- izobraževanje in organizacija seminarjev   
- opravljanje finančno računovodskih in administrativnih del.

čiščenje zdravstvenih prostorov

- prevoz krvi in drugega materiala za zdravstveno dejavnost

 

 
2.1.2. Seznam notranjih organizacijskih enot

Enota

Splošna medicina z nujno medicinsko pomočjo

Vodja:

Mojca Štendler, dr. med. spec. druž. medicine

Telefon:

(03) 56 24 214

E-pošta:

mojca.stendler@zd-trbovlje.si

 

Enota

Zdravstveno varstvo žena

Vodja:

Cvetka Skušek Fakin, dr. med. spec. gin. In por.

Telefon:

(03) 56 24 231

E-pošta:

cvetka.skusek.fakin@zd-trbovlje.si

 

Enota  

Zdravstveno varstvo otrok, šolskih otrok in mladine s psihološko in logopedsko dejavnostjo

Vodja:                 

Marjeta Opresnik Pešec, dr. med. spec. šol.med.

Telefon:

(03) 56 24 251

E-pošta:

marjeta.opresnik.pesec@zd-trbovlje.si

 

Enota       

Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine z ortodontijo

Vodja:

Slavica Mikoš, dr. dent. med.

Telefon:

(03) 56 24 163

E-pošta:

slavica.mikos@zd-trbovlje.si

 

Enota

Zobozdravstveno varstvo odraslih

Vodja:

Natasa Karuseva, dr. dent. med.

Telefon:

(03) 56 24 123

E-pošta:

natasa.karuseva@zd-trbovlje.si 

 

Enota

Dispanzer medicine dela, prometa in športa

 

kontaktna oseba Barbara Dolinšek

Telefon:

(03) 56 24 136

E-pošta:

dmd.trbovlje@zd-trbovlje.si

 

Enota

Referenčna ambulanta I, IV

 

kontaktna oseba Nada Kajtna, dipl.med.sestra

Telefon:

(03) 56 24 237

E-pošta:

referencna.ambulanta.zdr@zd-trbovlje.si

 

Enota

Referenčna ambulanta II

 

kontaktna oseba Vanja Žlak, dipl.med.sestra

Telefon:

(03) 56 24 137

E-pošta:

vanja.zlak@zd-trbovlje.sii

 

Enota          

Mentalno higienski dispanzer s prihološko službo za odrasle

 

Kontaktna oseba Rozina Sabina

Telefon:

(03) 56 24  134, 234

E-pošta:

psih.amb@zd-trbovlje.si

 

Enota

Patronaža z zdravstveno nego na domu

Vodja:

Marija Guna, dipl. med. sestra

Telefon:

(03) 56 24 142

E-pošta:

patronaza.zdt@zd-trbovlje.si

 

Enota       

Specialistične ambulante- okulistična ambulanta

 

kontaktna oseba  Ani Psarn

Telefon:

03 56 24 132

E-pošta:

okulisticna.ambulanta@zd-trbovlje.si

 

Enota          

Specialistične ambulante- otorinolaringološka ambulanta

 

kontaktna oseba Jasminka Mešić

Telefon:

03 56 24 135

E-pošta:

derm.otol.amb@zd-trbovlje.si

 

Enota       

Specialistične ambulante- dermatološka ambulanta

 

kontaktna oseba Jasminka Mešić

Telefon:

03 56 24 135

E-pošta:

derm.otol.amb@zd-trbovlje.si

 

Enota         

Specialistične ambulante  - pedopsihiatrična ambulanta

 

kontaktna oseba  Cestnik Irena

Telefon:

  03 56  24 272

E-pošta:

irena.cestnik@zd-trbovlje.si

 

Enota               

Referat za zdravstveno vzgojo

                      

kontaktna oseba Hostnik Gabrijela

Telefon:

(03) 56 24 139

E-pošta:

gabriela.hostnik@zd-trbovlje.si

 

 

Enota

Računovodstvo

 

Kovačič Dijana

Telefon:

03 56 24 202

E-pošta:

dijana.kovacic@zd-trbovlje.si

 

 

Enota

Center za  preprečevanje in zdravljenje  odvisnosti od  prepovedanih drog

 

Opresnik Pešec Marjeta,dr.med.,spec ped.

Telefon:

03 56 24 138

E-pošta:

zd.trbovlje.cpzopd@zd-trbovlje.si

 

 

Enota

Laboratorij

Vodja:

Jordan Jazbec Katarina, univ. dipl. biol.

Telefon:

03 56 24 172

E-pošta:

katarina.jordan@zd-trbovlje.si

 

 

Naloge skupnega pomena za organizacijske enote opravlja uprava zavoda s svojimi službami.


2.2.       KONTAKTNI PODATKI OSEBE PRISTOJNE ZA POHVALE IN PRITOŽBE

Pomočnik dir. za zdr. nego:

Blaž Pirnat dipl. zdravstvenik

Naslov:

 1420 Trbovlje

Telefon:

(03) 56 24 209

Fax:

(03) 56 24 101

E-pošta:

blaz.pirnat@zd-trbovlje.si

 


2.3.       SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI 

Področje delovanja organa urejajo:
- državni predpisi
- predpisi EU

Opozorilo: Pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih mestih gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.


2.4.       SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV

Povezava na portale lokalnih skupnosti:
- občina Trbovlje, povezava na občinski register predpisov

Povezava na državne registre predpisov:
 - predlogi predpisov na spletnih straneh Vlade RS

 - predlogi predpisov na spletnih straneh Državnega zbora RS

Povezava na EU portal:
  - predlogi predpisov na portalu Evropske unije

 

2.5.       SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH

 - odlok o ustanovitvi zavoda
 - statut zavoda Statut zavoda 
 - letno poročilo

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
  -program dela

 - strategija in vizija zdravstvene dejavnosti na primarni ravni v Občini Trbovlje, ki se nanaša  na

   dejavnost Zdravstvenega doma Trbovlje do leta 2013.  

2.6.       SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

Zavod ne vodi upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov. Druge uradne ali javne storitve, ki jih vodi zavod:

1. Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja.

2. Vsi postopki na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

3. Odločanje o pritožbo posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah (ZPacP)

 

 

2.7.       SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

Zavod vodi katalog zbIirk osebnih podatkov, ki je objavljen na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca. 


2.8.       SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

2.8.1 Ime zbirke: Zdravstveni informacijski sistem

Namen zbirke je administrativno spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi ter zagotavljanje podatkov za zunanje institucije.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo. 

2.8.2 Ime zbirke: Poslovni informacijski sistem

Namen zbirke je spremljanje materialnega in finančno-računovodskega poslovanje zdravstvenega doma, evidence osnovnih sredstev in upravljanje s kadri in dokumenti.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo. 

2.8.3 Ime zbirke:  Laboratorijski informacijski sistem 

Namen zbirke je spremljanje izvidov laboratorijskih preiskav.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.


2.9.       NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. posameznih dokumentov so:
- ordinacijski časi zdravnikov
- nujna medicinska pomoč
- patronažna služba
- pritožbeni postopki

 

3.         DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Dostop do informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki ga določajo:
-Zakon o dostopu do informacij javnega značaja(ZDIJZ, Uradni list RS, št. 24/03 Spremembe: Uradni list RS, št. 61/05, 96/05-UPB1, 109/05-ZDavP-1B, 113/05-ZInfP, 28/06-UPB2, 117/06-ZDavP-2)
-Uredba o posredovanju in ponovni rabi informacij javnega značaja(Uradni list RS, št. 76/05 Spremembe uradni list, št. 119/07, 95/11)


3.1.       DOSTOP NA SPLETNI STRANI

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen na spletnih straneh zavoda http://www.zd-trbovlje.si/ 

Uporabniki lahko do portala dostopajo z običajnimi brskalniki, informacije na portalu se nahajajo v običajnih oblikah zapisa.


3.2.       DOSTOP NA PODLAGI POSEBNE ZAHTEVE

Informacije, ki niso neposredno dostopne, vam bodo posredovali na vašo zahtevo, ki jo lahko vložite osebno v prostorih zavoda, preko telefona, po pošti ali po elektronski pošti.

Na podlagi vaše zahteve je zavod dolžan posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje. Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed razlogov iz 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bodo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bodo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis. 

3.2.1. Ustna zahteva

Ustno zahtevo lahko vložite:

osebnona sedežu zavoda, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje vsak delovnik med 08.00 in 14.00 uro. Ustna zahteva je brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve.

telefonskona številki (03) 56 24 200. Če boste zahtevo podali telefonsko, morate izrecno povedati, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Tudi v tem primeru je zahteva brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve. 

3.2.1. Pisna zahteva

Pisno zahtevo lahko vložite:

-  na zapisnik, ki ga na vašo zahtevo sestavi odgovorna oseba na sedežu zavoda, Rudarska cesta 12,

  1420 Trbovlje, vsak delovnik med 08.00 in 14.00 uro,

        - po poština naslov Zdravstveni dom Trbovlje Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje.

   Zahteva mora vsebovati podatke o vlagatelju oziroma podatke o zastopniku ali pooblaščencu ter

   originalno   pooblastilo. Prosilec mora navesti, katero informacijo želi pridobiti in na kakšen način se

   želi z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis).

  -po elektronski pošti, ki jo pošljete na elektronski naslov zd.trbovlje@zd-trbovlje.si

  -Elektronska zahteva se obravnava kot pisna, če elektronsko sporočilo varno elektronsko podpisano. 
   V nasprotnem primeru se zahteva obravnava kot ustna zahteva.


Ob vložitvi pisne zahteve je potrebno plačati upravno takso. V tem primeru mora zavod o zahtevi odločiti v roku 20 dni. Če to ni možno lahko s posebnim sklepom rok za odločanje podaljša za največ 30 dni. Če je zahteva nepopolna in je zavod ne more obravnavati, vlagatelja pozove, da jo dopolni. V primeru zavrnitve pisne zahteve, ima vlagatelj pravico do pritožbe, o kateri odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja. Če vlagatelj zahteve smatra, da mu je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki jo je zahteval, je zavod dolžan o ponovni zahtevi odločiti v roku 3 dni.
 

 


3.3.       STROŠKOVNIK

Za posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki se zaračunajo materialni stroški posredovanja v skladu s cenikom. 


4.         NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja so:

- seznam zdravnikov, ki jih zavarovanci lahko izberejo v skladu s pravili obveznega zdravstvenega  

  zavarovanja,

- ordinacijski čas izvajalcev zdravstvenih storitev,

- čakalne dobe

                                                                                       Zdravstveni dom Trbovlje

                                                                                                   direktor:

                                                                                    dr. Denis Tomše, univ. dipl. org.