Klic
v sili


Prva poročila o nekakšni organizirani zdravniški negi v trboveljski občini imamo  iz konca fevdalne dobe. Okrajna oblast v Preboldu je leta 1845 določila okrajnega  zdravnika kirurga Ferdinada Dona, da zdravi tudi trboveljske reveže. Plačevati so ga morali Trboveljčani sami. V začetku šestdesetih let je prišel rudniški zdravnik.

Začetki rudnikov so bili skromni, zato je bila tudi oskrba rudarjev temu primerna. Zdravstveno oskrbo so opravljali splošni zdravniki, ki jih je plačevala občina ali država. Težko delo v rudnikih in povečanje število obratov pa je bilo krivo za številne nesreče in bolezni,zato so lastniki kmalu organizirali lastno zdravstveno službo. Po prvi svetovni vojni sta na območju današnjih občin Zagorje, Trbovlje in  Hrastnik delovali dve zdravstveni okrožji: za območje Trbovelj , Hrastnika in Dola je do leta 1928 delovalo zdravstveno okrožje Trbovlje, ki pa se je  na podlagi sklepa oblastnega odbora združilo v Zdravstveno okrožje Laško – Trbovlje. Na podlagi zakona o zdravstvenih občinah, sprejetem leta 1930 sta bili na našem območju  ustanovljeni samostojni zdravstveni občini : Trbovlje – upravna občina in Hrastnik – Dol -  upravna občina. Skladno s pravilnikom  samostojne zdravstvene občine Trbovlje je imela občina Trbovlje enega zdravnika, drugega pa Hrastnik. Nekateri  zdravniki sicer zaposleni pri bratovski skladnici so opravljali tudi popoldansko zasebno prakso.

Delovanje  zdravstvenih domov je urejala uredba o organizaciji in o področju higienskih zavodov, zdravstvenih domov in zdravstvenih postaj iz leta 1930. Higienska organizacija Dravske banovine je imela  z vodilnim Higienskim zavodom v Ljubljani  svoj ožji in širši delokrog. V širši delokrog so spadali trije zdravstveni domovi – novomeški, celjski in mariborski, trboveljski je spadal pod zdravstveni dom v Celju.

Sredi tridesetih let 19. stol. naj bi tudi v Trbovljah zgradili zdravstveni dom, tako da bi pod eno streho združili posvetovalnico za matere, proti tuberkulozni dispanzer, šolsko polikliniko oziroma reden zdravniški pregled šolskih otrok in splošen ambulatorij. Prostor so mu namenili v bližini javnega kopališča, na zemljišču, ki je bilo last občine. Žal pa zbiranje sredstev ni potekalo uspešno, gradnja se je vlekla, preprečila jo je druga svetovna vojna.

Organizacija zdravstvenih domov se je po vojni zelo spreminjala. .  Leta 1946 so v Trbovljah uvedli zdravniško dežurno službo.  Leta 1955 je stopil v veljavo zakon o komunah, s katerim so zdravstveni domovi v posameznih občinah postali  nosilci opravljanja zdravstvenih storitev osnovne zdravstvene dejavnosti. Zdravstveni dom Trbovlje je bil kot finančno samostojen zavod ustanovljen z odločbo Občinskega ljudskega odbora Trbovlje dne 16. 8. 1955.  Njegova osnovna naloga je bila nudenje  osnovnega zdravstvenega varstva občanov občine Trbovlje, v specialističnih ambulantah pa tudi prebivalcem občin Zagorje in Hrastnik.

Zvezni in republiški zakon o organizaciji zdravstvene službe iz leta 1960 in 1961 sta pripeljala do prevelikega števila zdravstvenih domov, zato je zakon o organizaciji zdravstven e službe leta 1967 določil, da mora zdravstveni dom pokrivati območje z najmanj 40.000 prebivalci, v mestih pa je glede na število prebivalcev lahko samo en zdravstveni dom.  Leta 1968  so se zdravstvenemu domu  v Trbovljah ponovno priključili otroški in šolski dispanzer ter zobne ambulante za otroke. Leta 1973 so ZD organizirali pet TOZD-ov po strokovnem principu: TOZD Služba splošne medicine, TOZD Službe za varstvo otrok, šolskih otrok in mladine oz. TOZD Dispanzerskih služb, TOZD Zobozdravstvena služba za odrasle, TOZD Služba za medicino dela in TOZD Higiensko epidemiološka služba in Delovna skupnost za opravljanje del skupnega pomena s sedežem v Trbovljah. Na podlagi ustave in zakona o združenem delu leta 1976 in 1977 je bil ustanovljen Zasavski zdravstveni center, ki  je deloval po teritorialnem principu: v vsaki občini je delovala osnovna zdravstvene služba, Splošna bolnišnica Trbovlje pa je delovala za celotno Zasavje.

Zaradi čedalje večjih potreb in prostorske stiske  je bilo nujno potrebno zgraditi nov zdravstveni dom. Gradbeni odbor za izgradnjo novega zdravstvenega doma  je bil ustanovljen oktobra leta 1960. Zaradi težav pri zbiranju sredstev in reorganizacij pa se je gradnja zavlekla. Zdravstveni dom na sedanji lokaciji so začeli graditi leta 1977, namenu pa so ga predali 24. 11. 1979. Polovico sredstev so zagotovili občani Trbovelj s samoprispevkom, drugo polovico pa so črpali iz solidarnostnih sredstev regionalne zdravstvene skupnosti Ljubljana.

Zdravstveni dom Trbovlje v sedanji obliki  je bil ustanovljen na podlagi odloka o ustanovitvi javnega zavoda objavljenega v Uradnem vestniku Zasavja št. 12/91  Leta 1996 je bilo nadzidano četrto nadstropje, leta 2004 pa je bilo zgrajeno dvigalo z vhodno avlo. Organizacija zdravstvene službe v osnovnem in bolnišničnem zdravstvenem varstvu v Trbovljah je v veliki meri skladna z mrežo javne zdravstvene službe, ki so jo občine skupaj z Ministrstvom za zdravstvo izdelale v letu 1994 in je osnova za Plan zdravstvenega varstva do leta 2004. Edini spremembi na tem področju v zadnjih letih sta odhod dveh zobozdravnic iz javnega v zasebni sektor, kar  ni vplivalo na zdravstveno mrežo niti na oskrbo pacientov, saj imata obe koncesijo z ZZZS in sta ostali na isti lokaciji. Druga sprememba pa je odprtje dodatne zobozdravstvene ordinacije za samoplačnike, kar pa predstavlja na tem področju popestritev ponudbe in ne vpliva na mrežo javne zdravstvene službe.

Danes je Zdravstveni dom Trbovlje eden od največjih zdravstvenih domov v Sloveniji. Je sodobna zdravstvena ustanova, ki nudi storitve uporabnikom Trbovelj oziroma Zasavja na najvišji možni ravni. V zadnjih desetih letih je bilo pridobljenih nekaj novih dejavnosti in sicer:

  • razvojna ambulanta z nevrofiziotrapijo,
  • Center za zdravljenje in preprečevanje odvisnosti,
  • dodatna psihiatrična ambulanta,
  • okrepljena pedopsihiatrična ambulanta,
  • laboratorij,
  • Enota za NMP – C in
  • dve referenčni ambulanti.

Sicer imamo zadnja leta finančne težave zaradi znižanja standarda Enote NMP v letu 2008 in velike kadrovske težave na področju zaposlovanja zdravnikov in zobozdravnikov, ki pa jih z velikim prizadevanjem uspešno premagujemo in pričakujemo izboljšanje v naslednjih dveh letih.